مجله تفر یحی آموزشی

روضه و مصیبت امام زین العابدین(ع) در دهه دوم محرم

روضه و مصیبت امام زین العابدین(ع) در دهه دوم محرم حال امام سجاد (ع) را تصور کنید؛ از یک سو بیماری بر آن حضرت مستولی است، تب و ضعف بر آن حضرت فشار می آورد؛ از سوی دیگر غم از دست دادن پدر و برادران و عموها و عموزادگان قلبش را می فشارد؛ از طرف دیگر سر بریده شهداء را در جلوی چشمانش دارد؛ و از همه سخت تر و دردناک تر اینکه ـ این مظهر غیرت الهی ـ عمه ها و خواهران خود را می بیند که با آن وضع در معرض دید خائنان و دش ...

ادامه نوشته
بازگشت به بالا